02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

E-TAX คืออะไร? ทำไมเจ้าของธุรกิจโรงแรม ไม่ควรมองข้าม

24 ม.ค. 24

    

           E-Tax คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Easy e-Receipt นโยบายดีดีที่กระตุ้นการใช้จ่าย โดยทางภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อเข้าพัก ทำกิจกรรม หรือใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น การรับประทานอาหาร การซื้อเครื่องดื่ม การทำสปา การซื้อแพคเกจท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้การพักผ่อนมีความคุ้มค่าที่สุด

           สมัครเลย แล้วมาเพิ่มยอดขายของโรงแรมกัน!!

Easy E-Receipt หรือชื่อเดิมช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล โดยการนำ e-Tax Invoice หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลดหย่อนภาษี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • หักลดหย่อนสินค้าหรือบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดถึง 50,000 บาท
 • เป็นการซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • เป็นการชำระค่าบริการและใช้บริการในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
 • ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ในการหักลดหย่อน

ระบบ e-Tax Invoice ของกรมสรรพากร จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบคือ

 1. e-Tax Invoice & e-Receipt 
 2. e-Tax Invoice by Time Stamp (ชื่อเดิม e-Tax Invoice by E-Mail)

โรงแรมออก e-Tax Invoice ได้มั๊ย? 

ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถสมัคร  e-Tax Invoice ได้โดยโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร  e-Tax Invoice by Time Stamp (สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น )

1. สามารถยื่นคำขออนุมัติ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 
https://interapp3.rd.go.th/signed_inter/src_inter/main2.php

2. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและพิมพ์เอกสาร ก.อ. 01
 
3. รออนุมัติจากกรมสรรพากร และสามารถตรวจสอบรายชื่อ e-Tax Invoice by Time Stamp ได้ที่นี่
https://interapp3.rd.go.th/signed_inter/publish/register.php

ขั้นตอนการสมัคร e-Tax Invoice & e-Receipt  (ไม่จำกัดรายได้ผู้ประกอบการ)
ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถสมัคร e-Tax Invoice ผ่าน 2ช่องทาง ได้แก่

1. สมัครผ่านกรมสรรพากรโดยตรง โดยมีขั้นตอนดังนี้
    1.1 ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร                        https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/register#top

    1.2 ดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer และทำการติดตั้ง https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/download#top

    1.3 ยื่นคำขอ บ.อ.01 และยืนยันตัวตนด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากรพิจารณา 

    1.4 รออนุมัติจากกรมสรรพากร และสามารถตรวจสอบรายชื่อ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่นี่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

2. สมัครผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) 
ปัจจุบัน (ม.ค. 2567) มีผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร ดังนี้

 • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
 • บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด
 • บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพรวม e-Tax Invoice จากกรมสรรพากร
https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf

คู่มือ e-Tax Invoice จากกรมสรรพากร
https://www.rd.go.th/publish/seminar/Seminar_190722.pdf