02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เพิ่มระบบแจ้งที่พักชาวต่างชาติ และการอัปเดตอื่นๆ

24 ม.ค. 18

 

ต้อนรับปี 2018 ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในระบบ RoomScope และอัปเดตอื่นๆ 

Extranet (BackOffice)

ระบบแจ้งที่พักชาวต่างชาติ

ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดให้โรงแรมต้องแจ้งที่พักของชาวต่างชาติให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ทราบภายใน 24 ชม. รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับโรงแรม รูมสโคปจึงจัดทำระบบที่ช่วยในการจัดทำข้อมูลและส่งออกมาเป็นรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อพิมพ์นำส่งทางไปรษณีย์หรืออัพโหลดในระบบของสตม.ได้ง่ายและเป็นไปตามที่สตม.ต้องการ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของโรงแรมเพื่อการตรวจสอบที่เป็นศูนย์กลาง

ดู คู่มือการใช้งาน 

อัปเดตอื่นๆ

  • แก้ไขแก้ปัญหาบริการเสริมไม่แสดงให้ลูกค้าเลือกกรณีที่ช่วงเวลาของบริการเสริมไม่ครอบคลุมทั้งช่วงเวลาเข้าพัก
  • แก้ไขการจองห้องพักแบบเต็มในปฎิทินโดยเพิ่มเข้าไปในบุ๊คกิ้งที่มีอยู่ คลิกเพื่อใช้ข้อมูลผู้สั่งแล้วไม่ทำงาน
  • แก้ไข - รายการจองที่มีอาหารมื้อบังคับ (Compulsory Meal) เมื่อเปลี่ยนช่วงเวลาเข้าพักที่ไม่ควรมีมื้อบังคับแล้วระบบไม่ได้ลบออกให้
  • แก้ไข - ในกรณีที่ห้องนั้นไม่รวมมืืออาหารเปลี่ยนคำพูดจาก "เฉพาะห้องเท่านั้น" เป็น "ไม่มีมื้ออาหาร" (เฉพาะ Booking Engine Standard)
  • เพิ่มเติม - อีเมล์เรียกชำระเงินสามารถเรียกชำระผ่าน PayPal ได้แล้ว (ในกรณีที่โรงแรมรับ PayPal)