Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

จัดการบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง

บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีเปรียบเสมือนตัวตนในระบบ และถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากเนื่องจากทุกครั้งที่มีการจัดการไม่ว่าอะไรก็ตาม RoomScope จะบันทึกผู้ที่เป็นคนจัดการไว้ (รวมไปถึงอาจจะมีการ Backup ข้อมูลก่อนเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย)

ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่แต่ละท่านควรจะมีบัญชีแยกกันไปเลย เพราะหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้นก็จะสามารถติดตามได้ง่ายว่าใครเป็นผู้ทำและเมื่อไหร่
 

RoomScope ไม่ได้จำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ เพราะฉะนั้นโรงแรมสามารถเพิ่มได้อย่างไม่จำกัด

 

เข้าถึงบัญชีของตัวเองได้ทุกหน้า

 

คลิกที่ บัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป

 

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการ แล้วกด บันทึก เป็นอันเสร็จขั้นตอน