Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

สรุปการเงิน

เข้าดูรายงานที่เมนู รายงาน → สรุปการเงิน


ใช้ดูสรุปการชำระเงินตามวันที่กำหนด