Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

การเงิน

เข้าดูรายงานที่เมนู รายงานสรุปการเงิน


ใช้ดูสรุปการชำระเงินตามวันที่กำหนด