Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

ย้ายห้องไปบุ๊คอื่น

การย้ายห้องไปบุ๊คอื่นเป็นเรื่องที่ง่ายมากในระบบ RoomScope เพียงแค่รู้หมายเลขบุ๊คของเป้าหมายเท่านั้นก็สามารถย้ายได้แล้วดังขั้นตอนดังรูป

 

เข้าไปยังรายการจองแล้วเลื่อนไปยังรายการที่ต้องการย้าย → กดปุ่ม ย้ายไปบุ๊คอื่น ดังรูป 

 

 

กรอกหมายเลขบุ๊คเป้าหมาย หากเลขบุ๊คถูกต้องระบบจะดำเนินการย้ายให้

 

เพื่อให้โรงแรมสามารถตรวจสอบแอ็คชั่นที่เกิดขึ้นได้ ระบบจะทำการบันทึกโน๊ตรวมไปถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุ๊คกิ้งไว้ให้ทุกครั้ง