02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ตม. 30 คือ?

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 • มาตรา 38 
  เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น
   
  ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง
   
  การแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   
  บทกำหนดโทษ
  มาตรา 77 ระบุว่า "ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท"

วิธีการสมัครขอใช้บริการแจ้งที่พักทางระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับการแจ้งข้อมูลดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตนั้น ทางโรงแรมจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้งานของสตม. โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้งานระบบได้ที่ ระบบแจ้งที่พักสำหรับสถานประกอบการ 

หากเป็นการเข้าเว็บไซต์ข้างต้นครั้งแรก โรงแรมอาจจะเห็นข้อความเตือนคล้ายๆ Security certificate is not trusted (ข้อความแตกต่างกันตาม Browser ที่เข้า) ให้กดยอมรับเพื่อเข้าเว็บไซต์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบของ สตม. ได้ที่ คู่มือการแจ้งที่พักทางระบบอินเตอร์เน็ต

แหล่งอ้างอิง

 

ดูคู่มือการจัดทำทะเบียนผู้พัก (รร. 4) โดยใช้ RoomScope คลิกที่นี่