02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ตม.30 (TM.30) คือ? พร้อม 3 วิธี แจ้งที่พักคนต่างด้าว

            ตม.30 (TM.30) คือ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานประกอบการ เช่น เจ้าบ้าน โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล เกสเฮาส์ แมนชั่น คอนโด ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง

 

            สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ สามารถใช้แบบฟอร์มการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนี้ได้เลย ดาวน์โหลด แบบการแจ้ง ตม.30 (TM.30) สำหรับเจ้าบ้าน

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 • มาตรา 4

           "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

           "คนเข้าเมือง" หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

           "เจ้าบ้าน" หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ 

 • มาตรา 38 

  เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น
   
  ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง
   
  การแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   
  บทกำหนดโทษ
  มาตรา 77 ระบุว่า "ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท"

วิธีการแจ้งที่พักคนต่างด้าว มีทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

    วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

สามารถนำเอกสารมาแจ้งได้ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ ที่คนต่างด้าวพักอาศัย (ตามวัน และเวลาราชการ)

    วิธีที่ 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย

2.ใช้ซองจดหมายขนาด 6.5 นิ้ว x 9 นิ้ว พร้อมติดสแตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่กลับคืนมาให้

3.นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน)

กรณีที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ส่งไปที่

งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 หมู่ 3 ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

กรณีที่พักอาศัยไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ส่งไปที่

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

    วิธีที่ 3 การลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ออนไลน์ (ง่ายสุด สะดวกสุด)

สำหรับการแจ้งข้อมูลดังกล่าวทางออนไลน์นั้น ทางโรงแรมจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้งานของสตม. โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้งานระบบได้ที่ ระบบแจ้งที่พักสำหรับสถานประกอบการ 

หากเป็นการเข้าเว็บไซต์ข้างต้นครั้งแรก โรงแรมอาจจะเห็นข้อความเตือนคล้ายๆ Security certificate is not trusted (ข้อความแตกต่างกันตาม Browser ที่เข้า) ให้กดยอมรับเพื่อเข้าเว็บไซต์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบของ สตม. ได้ที่ คู่มือการแจ้งที่พักทางระบบอินเตอร์เน็ต

แหล่งอ้างอิง

ดูคู่มือการจัดทำทะเบียนผู้พัก (รร. 4) โดยใช้ RoomScope คลิกที่นี่