Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

ชื่อ, ที่อยู่สำหรับออกบิล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับโรงแรมที่ต้องการออกเอกสารทางบัญชีจากระบบของ RoomScope สามารถกำหนดชื่อ, ที่อยู่ และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ไทย/อังกฤษ) ระบบจะนำไปกรอกให้อัตโนมัติในขั้นตอนการออกเอกสาร อย่างไรก็ตามยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระในเอกสารแต่ละใบ

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู ข้อมูล → เลือก โรงแรม เลือกแท็บ ข้อมูลการออกบิล